:وقت تسجيل الوصولn
29
يوليو
ليل
1
 • 1 Night
 • 2 Nights
 • 3 Nights
 • 4 Nights
 • 5 Nights
 • 6 Nights
 • 7 Nights
 • 8 Nights
 • 9 Nights
 • 10 Nights
الكبار
1
 • 1 Adult
 • 2 Adults
 • 3 Adults
 • 4 Adults
 • 5 Adults
 • 6 Adults
الأطفال
0
 • لا يوجد طفل
 • 1 Child
 • 2 Children
 • 3 Children
 • 4 Children
 • 5 Children
الوقت المحلي
A

مؤسسة فندق زورلو جراند A.Ş فندق زورلو جراند سياسة معالجةالبيانات الشخصية

ZORLU GRAND HOTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zorlu Grand Hotel İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, http://www.zorlugrand.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zorlu Grand Hotel İşletmeleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

İşlenen Kişisel Veriler 
· Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN, Pasaport Bilgileri)

· İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)

· Müşteri İşlem Bilgileri (Oda Tercih Bilgileri, Oda Numarası Bilgileri, Uçuş Bilgileri, Otel Varış- Çıkış Saat Bilgileri, Şirket Adına Yapılan Seyahat Bilgileri, Seyahat Acente Bilgileri, Müşteri Talep ve Şikâyet Bilgileri, Araç Bilgileri)

· Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN)

· İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)

· Finansal Bilgiler (Kart Bilgileri, Ödeme Bilgileri) 

· İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri)

· Hukuki İşlem Bilgileri (Herhangi Bir Hukuki Uyuşmazlık Yaşanması Halinde Kaydedilen Bilgiler)

· Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri (ziyaretçi giriş – çıkış bilgileri, CCTV kamera kayıtları)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
· Otelcilik hizmetleri kapsamında rezervasyonların alınması ve takibi,

· Rezervasyonlar kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iletişime geçilmesi,

· Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· Satış ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile diğer konaklama gibi hizmetlerin sunumu,

· Restoran, pastane veya ev tekstili ürünleri ile kuru temizleme veya otopark hizmetinin sunumu,

· Spor salonu hizmetimizden faydalanılması halinde üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· Davet ve etkinlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· Talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi,

· Etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi.

 · Şirket içi raporlamaların gerçekleştirilmesi;

· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;  

· Şirketimizin hukuki faaliyetlerinin planlanması veya icrası; 

· Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; 

· Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi; 

· Kişisel bilgilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması; 

· Hukuki süreçlerin takip edilmesi ile yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması, 

· Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verilerin işlenme şartları 


· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3) Mobil Uygulamamızı Kullanımınız Dolayısıyla İşlenen Kişisel Verileriniz 

Otel içi dijital hizmetler için geliştirilen Mobil Uygulamamızı kullanımız sırasında Kanun’a uygun olarak aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Veriler

· Müşteri İşlem Bilgileri (İstirahat Edilen Oda Bilgileri) 

· İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanılan Cihaz Bilgileri)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

· Oda servislerinin sunulması, 

· Kapı açma/kapama hizmetinin sunulması, 

· Kullanıcı kullanım kolaylığı sağlanması ve uygulama geliştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· Otel oda ve genel alanlarında sunulan hizmetler için rezervasyon işlemlerinin yapılması,

· Talep şikayet yönetimi

Kişisel verilerin işlenme şartları 

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

· Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;

· Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda finansal kuruluşlar, 

· Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri misafirlerimize ulaştırmak kapsamında Şirketimiz nam ve hesabına aracılık faaliyetleri gerçekleştirilen acenteler,  

· Denetim, vergi danışmanlığı ile hukuk işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimize hizmet sunmakta olan Zorlu Holding Anonim Şirketi, 

· İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

· İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren özel kurum veya kuruluşlar (bağımsız denetim şirketleri, noterler veya arabulucular) 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla bizimle temas kuracağınız elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi, otel mobil uygulaması, sosyal medya,  e-posta, iletişim merkezi/telefon, seyahat acenteleri, faks ile fiziki ortamda otel, spor salonu, pastane, otopark ve restoran ile elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.zorlugrand.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.