Giriş
24
HAZİRAN
Kaç Gece
1
 • 1 Gece
 • 2 Gece
 • 3 Gece
 • 4 Gece
 • 5 Gece
 • 6 Gece
 • 7 Gece
 • 8 Gece
 • 9 Gece
 • 10 Gece
Yetişkinler
1
 • 1 Yetişkin
 • 2 Yetişkin
 • 3 Yetişkin
 • 4 Yetişkin
 • 5 Yetişkin
 • 6 Yetişkin
Çocuklar
0
 • Çocuk Yok
 • 1 Çocuk
 • 2 Çocuk
 • 3 Çocuk
 • 4 Çocuk
 • 5 Çocuk
Yerel Saat
A

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

ZORLU GRAND HOTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zorlu Grand Hotel İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.zorlugrand.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zorlu Grand Hotel İşletmeleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yürütülen otelcilik hizmetleri kapsamında rezervasyonların alınması ve takibi, satış ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile diğer konaklama gibi hizmetlerin sunumu; talep edilmesi halinde Şirketimiz tarafından sunulan restoran, pastane veya ev tekstili ürünleri ile kuru temizleme veya otopark hizmetinin sunumu; spor salonu hizmetimizden faydalanılması halinde üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi; talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi; etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi; muhasebe, finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile bütçe planlamalarının yapılması; bilgi doğrulama veya bilgi güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi; iç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; resmi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi veya taleplerin yerine getirilmesi; hukuki süreçlerin ve davaların takibi amaçları başta olmak üzere, 

·         Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, 

·         Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, 

·         Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 

·         Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·         Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası

 

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla bizimle temas kuracağınız elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi, e-posta, iletişim merkezi/telefon, faks ile fiziki ortamda otel, spor salonu,  pastane, otopark ve restoran ile elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır. 

 

 

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki yükümlülük, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.zorlugrand.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Talep Şikayet Sahibi Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Açık Rıza Metinleri

Veri Sahibi Basvuru Formu

Veri Sahibi Başvuru Yönetimi

Bilgi Güvenliği Politikası

Veri İhlali Bildirim Politikası